Adószámunk:19010148-2-42 Adószámunk:19010148-2-42


Elérhetőségeink:
Autizmus Alapítvány központi épülete:
1089 Budapest,
Delej u. 24-26.
Tel/fax: 314-2859,
210-4364
Ambulancia:
1089. Budapest,
Delej u. 21.
Telefon: 334-1123
E-Mail: autizmus@autizmus.hu
Útvonaltervező

Számlaszámunk:
MKB 10300002-
20327589-70073285

Adószámunk:
19010148-2-42


Támogatóink:

Autism Europe
Budapest Főváros Önkormányzata
Józsefvárosi Önormányzat

Soros Alapítvány
World Autism Organisation
Econoserve Gazdasági Tanácsadó Kft.
Nemzeti Civil Alapprogram Mindennapi Pszihológia Tudakozó
BECO
Honlap
Studio
támogatásával
Rendszergazda:
Berta Sándor
Autizmus

Értelmezõ szótár


| A-Á | B | C-Cs | D | E-É | F | G-GY | H | I-Í | J | | L-LY | M | N-NY | O-Ó-Ö-Õ | P | Q-R | S-Sz | T-Ty | U-Ú-Ü-Û | V- W | X-Y | Z-Zs |
absztrakt: elvont, valóságtól elvonatkoztatott
adaptálni: alkalmassá tenni, átalakítani
adaptív: alkalmazkodást elõsegítõ
afázia: a már kialakult beszéd agykárosodás miatti elvesztése vagy zavara
affektív: érzelmi, hangulati, indulati
alacsony szinten funkcionáló: gyenge értelmi képességekkel, szociális, kommunikatív és önellátási készségekkel rendelkezõ
ambiciózus: törekvõ, becsvágyó
aspektus: nézõpont
asszociáció: képzettársítás
atípusos: a jellegzetes, típusos, klasszikus megjelenési formától néhány elemében eltérõ
auditív: hallási, hallással kapcsolatos
augmentatív: támogató, segítõ
autoagresszió: önmagára irányuló agresszió
behaviorizmus: viselkedéssel foglalkozó pszichológiai irányzat
beszédterapeuta: elsõsorban kommunikáció- és beszédfejlesztéssel foglalkozó szakember
biológiailag determinált: biológiailag (pl. örökletesen) meghatározott
bizarr: különös, furcsa, szokatlan, eltérõ
dekódol: kódolt jelekbõl üzenetet lefordít
destruktív: romboló, pusztító
diagnosztika: tünetcsoportok, betegségek felismerése, megállapítása
diszfázia: olyan fejlõdési zavar, amely a beszédértést és/vagy beszédképzést érinti
Down-szindróma: kromoszóma-rendellenesség okozta tüntecsoport, amely többek között értelmi fogyatékossággal és jellegzetes külsõvel (pl. mongoloid szemrés) jár
DSM-IV: Az Amerikai Pszichiátriai Társaság kézikönyvének negyedik átdolgozása, amelyben pszichiátriai kórképek osztályozása és diagnosztikus kritériumai szerepelnek (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)
echolália: a hallottak visszhangszerû ismétlése
egoizmus: énközpontúság, önzés
ekvivalens: egyenértékû, azonos
emocionális: érzelmi
empátia: olyan képesség, amely lehetõvé teszi mások helyzetének képzeleti-érzelmi úton történõ átélését
epidemiológia: a betegségek elterjedésével, elõfordulásuk gyakoriságával foglalkozó tudomány
epilepszia: rendellenes agyi elektromos kisülések által okozott betegségcsoport, ahol e kisülések rohamokban jelentkezõ tudatzavarokat, izomrángásokat, illetve érzékelési zavarokat eredményezhetnek
explicit: világosan megnyilvánuló, kimondott, kifejtett
expresszív gesztus: kifejezõ mozdulat, megnyilvánulás
frusztráció: szándékban, törekvésben, tevékenységben való akadályozottság, sikertelenség érzése
funkció: mûködési kör, szerep, feladat
hiperaktív: nyughatatlan, túlzott mértékben aktív, mozgékony
hiperszelektív: a környezetbõl jövõ ingerek közül szélsõségesen keveset feldolgozó
holding-terápia: „ölben-tartás” terápia: alapja az a felfogás, miszerint az autista állapot oka az anyával való kapcsolat elutasítása, és hogy a gyermek kimozdítható állapotából, ha anyja – a gyermek tiltakozása ellenére – karjaiban tartja, beszél hozzá, amíg ellenállását fel nem adja (kimerülés miatt)
identitás: önazonosság; az egyén szerepeinek összessége és önmagáról való tudása
idioszinkratikus: nem szokványos, szokatlan, egyéni, (reakciómód)
 imitáció: utánzás
inadekvát: nem megfelelõ, nem odaillõ
indirekt: nem közvetlen
individualizáció: egyéni sajátságok, személyiség kialakulása
input: bemeneti, bemenõ
integráció: közösségbe történõ beillesztés
interakció: (általában személyek közötti) kölcsönös egymás felé irányuló cselekvés, gesztus stb.
internalizáció: „befogadás” – elsõsorban a külsõ, csoport-, társadalmi- szülõi értékek, szabályok teljes elfogadása, befogadása, belsõ irányítókká alakulása
intervenció: beavatkozás
intonáció: hanglejtés
intuíció: megérzés
invenció: újítás, találmány, ötlet
IQ: Intelligencia-hányados (értéke átlagos értelmi színvonal esetén 100)
kognitív: gondolkodási
koherencia: összetartás, összetartozás
koherens: összefüggõ, összeilleszkedõ, egységes
kompenzálás: hiányosságok kiegyenlítése, pótlása
kompetens: hozzáértõ, szakértõ, illetékes
koncentráció: összpontosítás
koncepció: felfogásmód, átfogó elgondolás, nézõpont, meglátás
kontaktus: érintkezés, kapcsolat
kontextus: szövegösszefüggés, szövegkörnyezet; tágabb értelemben: azok a körülmények, amelyek egy adott cselekvés, mondat stb. értelmét, jelentését befolyásolják
konvenció: hagyomány, megállapodás, szokás
konzultáció: tanácsadás, megbeszélés, szakértõk tanácskozása valamilyen kérdésrõl
kreativitás: az a képesség, amely lehetõvé teszi, hogy rugalmasan gondolkodva, korábbi tapasztalatainkból valami újat hozzunk létre
kronológiai kor: életkor
kvalitatív: minõségi
kvantitatív: mennyiségi
magasan funkcionáló: átlagos övezetbe esõ vagy annál jobb értelmi képességekkel rendelkezõ, relatíve jó nyelvi és némi önellátási készséggel bíró
manír: modor, furcsaság, szokás, magatartás
mentálhigiénia: a lelki egészség megõrzésének és elõsegítésének tudománya
mentális: értelmi, szellemi, gondolati
mentális kor: az a kor, amelynek az egyén értelmi fejlõdési szintje megfelel
mentális retardáció: értelmi elmaradás
metafizikus: itt: nem tapasztalható, nem látható, nem észlelhetõ
modulálni: hangnemet, elektromágneses jelet, hanglejtést változtatni, árnyalni; itt: feldolgozni
morális: erkölcsi
motiváció: belsõ késztetés, cselekvés elindítója
motoros, motorikus: mozgási, mozgással kapcsolatos
negativisztikus: elzárkózó, visszahúzódó, elutasító, valamivel szembeforduló, tagadó
neurotranszmitter: idegi ingerületátvivõ anyag
non-verbális: beszédet, beszédértést nem igénylõ (információs, kommunikációs csatorna)
normalizáció: a társadalmilag elfogadott normákhoz közelítés elve
option-módszer: az amerikai Kaufmann család által saját autista kisgyermekük nevelése során kidolgozott módszer; lényege a gyermek teljes ébrenlétét kitöltõ, egyszemélyes, intenzív, elfogadó, nem korlátozó foglalkozás, nevelés, tanítás
organikus: szervi, szervrendszeri
orientációs reakció: új, szokatlan ingerre adott, fiziológiai változásokkal járó viselkedéses válasz; odafordulás
output: kimenõ, kimenet
paradigma: egy adott korszakban, adott tudományág mûvelését meghatározó, elfogadott elõfeltevés, elmélet, kutatási módszer, eljárás
patológia: kórtan
percepció: észlelés
pervazív: átható, itt: a személyiség egészét érintõ
perzisztáló: fennálló, fennmaradó
pre-szociális: még nem szocializált
preferencia: elõnyben, megkülönbözetett figyelemben részesített, másoknál jobban kedvelt tárgy, személy, tevékenység, stb.
preverbális: beszéd kialakulása elõtti
prioritás: elsõbbség, elsõbbséget élvezõ
prognosztika: elõrejelzés
pszichoanalízis: a lelki zavarokat az ún. tudattalan konfliktusok feltárásával és feldolgozásával kezelõ mélylélektani irányzat
pszichogén: pszichés hatásokra kialakuló, lelki eredetû
pszichológia: lélektan
pszichomotoros: lelki funkciók mûködésének intenzitásával kapcsolatos
pszichoszomatikus: lelki eredetû testi tünetben megnyilvánuló
pszichotikus: pszichózisban, elmebetegségben szenvedõ
pszichózis: elmebetegség (az agymûködést érintõ érzelmi, gondolkodási, a térbeli és idõbeli tájékozódási zavarokkal, gyakran hallucinációkkal [érzékcsalódásokkal], téveseszmékkel járó állapotok)
radikális: mélyreható, erélyes, szélsõséges, olykor erõszakos változásokra, megoldásokra törekvõ
redundancia: fölösleges, ismétlõdõ elemek, amelyek új információt, érdemleges közlést nem adnak (pl. közleményekben, cikkekben)
reguláció: szabályozás
releváns: lényegre vonatkozó, helyénvaló
repertoár: már elsajátított, rendelkezésre álló pl. készségek, tudás, stb. összessége
repetitív: ismétlõdõ
reprodukció: ismételt elõállítás
retardált: megkésett, elmaradott (pl. fejlõdés)
sematikus: vázlatos; valamilyen elfogadott séma, minta szerint ábrázolt
skizofrénia: az elmebetegségek egyike
spektrum: tartomány, választék
statikus: nem változó, állandósult
stratégia: valamilyen cél elérésére irányuló, megtervezett cselekvési rendszer
stressz: ártalmas (elsõsorban lelki, környezeti) behatásokra, nyomásra válaszként létrejövõ állapot
struktúra: felépítés, forma, rendszer
szegregáció: elválasztás, elkülönítés, szétválás (gyógypedagógiában: külön, speciális intézményben nevelés)
szenzoros: érzékelési, érzékszervi
szeparációs félelem: nyolchónapos kor körül kezdõdõ típusos félelmi reakció a szeretett személy (anya, gondozó) eltávozására, hiányára
szimbolikus játék: olyan játéktevékenység, amelynek során a gyermekek konkrét cselekvéseket, helyzeteket, gondolati tartalmakat, vagy tárgyakat jelekkel, jelzésekkel, más tárgyakkal helyettesítenek
szimptomatológus: betegségek tünettanával foglalkozó
szindróma: tünetegyüttes
szintaxis: mondattan
szociabilitás: társas kapcsolatok kialakítására, fenntartására irányuló készség, igény
sztereotípia: merev egyformaság, gépiesen ismétlõdõ viselkedés, beszéd, stb. elem
szubkortikális: agykéreg alatti rétegekben lezajló mûködés
TEACCH: Eric Schopler és Gary Mesibov vezetésével Észak-Karolinában kidolgozott, állami program az autista emberek kezelésére, fejlesztésére (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children)
terapeuta: gyógyítást végzõ szakember (pl. pszichiáter, pszichológus, gyógypedagógus)
tudat-teória: az a képesség, amely lehetõvé teszi, hogy mások mentális állapotaira (érzelmeire, gondolataira, ismereteire, szándékaira, vágyaira) következtessünk, illetve, hogy viselkedésüket bejósoljuk
univerzális: egyetemes, sokoldalú használatra alkalmas
valid: érvényes
verbális: szóbeli, beszédet, beszédértést igénylõ (pl. kommunikáció)
vizuális: látási, látással kapcsolatos
vokalizáció: hangadás
workshop: „mûhely”, szakmai konferenciákon, továbbképzéseken adott témakörök kis létszámú csoportokban történõ megvitatása