Adószámunk:19010148-2-42 Adószámunk:19010148-2-42


Elérhetőségeink:
Autizmus Alapítvány központi épülete:
1089 Budapest,
Delej u. 24-26.
Tel/fax: 314-2859,
210-4364
Ambulancia:
1089. Budapest,
Delej u. 21.
Telefon: 334-1123
E-Mail: autizmus@autizmus.hu
Útvonaltervező

Számlaszámunk:
MKB 10300002-
20327589-70073285

Adószámunk:
19010148-2-42


Támogatóink:

Autism Europe
Budapest Főváros Önkormányzata
Józsefvárosi Önormányzat

Soros Alapítvány
World Autism Organisation
Econoserve Gazdasági Tanácsadó Kft.
Nemzeti Civil Alapprogram Mindennapi Pszihológia Tudakozó
BECO
Honlap
Studio
támogatásával
Rendszergazda:
Berta Sándor
Módszertár

Komplex módszerek

(letölthető szöveg)
A szociális-kommunikációs készségek fejlesztésének komplex módszerei közé olyan autizmus-specifikus módszereket soroltunk, melyek több, az autizmusban érintett fejlesztési területen egyszerre fejtik ki hatásukat. Többek között a kommunikációs eszközök használata és nyelvi megértés, a nyelv pragmatikai aspektusai, az ok-okozati összefüggések megértése, a társas viselkedés szabályai, a metakommunikatív jelzések értése és használata területén. Valamennyi itt bemutatott módszer közös jellemzõje a vizuális támpontok egyénre szabott használata, valamint kognitív-és viselkedésterápiás megközelítés alkalmazása.
 
A gyûjteményben a következõ módszerek bemutatását tervezzük:
Az ELA program (Everyday life activities J. Stark)
Szociális történetek
Babzsák
Én-könyv és személyes napló módszere
Zenei interakció
Szociális helyzetek feldolgozása video segítségével
Szociális-kommunikációs csoportos pszichoedukációs tréning

"Mindennapi tevékenységek" fényképsorozat
(Everyday Life Activities, röviden ELA)

Ez a projektum Jacqueline Star ötlete alapján jött létre. Célja az volt, hogy létrehozzon egy olyan átfogó fényképsorozatot, mely alkalmas nyelvi felmérésre, nyelvoktatásra és terápiás célokra is.

A fotósorozat használatát más célcsoportok tanítása, vizsgálata mellett autizmussal élõ gyermekek számára is javasolják.

Az ELA mindennapos tevékenységek fotóit tartalmazza. Összesen 3000 darab fényképbõl áll, melyek három, egyenként 1000 darabos sorozatra tagolódnak. A fotósorozat nagy számú fényképkártyákból áll, így elkerülhetõ, hogy ugyanazok a fényképek ismétlõdjenek. A fotók természetesek, így magasan képzett személyek is használhatják, formátuma egységes. Lehetõvé teszi a mondat szintje fölötti nyelvi egységek, azaz a szövegértés és szöveghasználat gyakorlását, vizsgálatát is.

A szókészlet korszerûségét biztosítják azáltal, hogy a képeken a ma használatos elektronikus eszközök (mikrohullámú sütõ, videokamera, CD lejátszó), játékok, sporteszközök (gördeszka) láthatóak.
A fényképsorozat egy négytagú családot mutat be (férfi, nõ, fiú, lány), mely lehetõséget nyújt a családi kapcsolatok gyakorlására is (pl. fia, lánya, férje, anyja�). Néhány képen más személyek is megjelennek, akik interakcióba lépnek a család tagjaival (pl. fogorvos, orvos).

A fényképeknek három típusát különböztethetjük meg: Az elsõ típusba egyetlen tevékenységet ábrázoló képek tartoznak, a cselekvést egy személy végzi. A második típusba azok a képek tartoznak, melyek két vagy három személyt ábrázolnak, akik ugyanazt végzik, vagy eltérõ tevékenységet végeznek, vagy A csinál valamit B-vel, pl. a lány segít a fiúnak bepakolni. A fotók harmadik típusában a család látható, akik egy közös tevékenységet végeznek, vagy a család minden tagja mást csinál.

Az elsõ sorozat olyan napi tevékenységek képeit tartalmazza, mint például a mosakodás, alvás, különbözõ házimunkák. Egy-egy tevékenységet a család mind a négy tagja bemutatja. Ez lehetõvé teszi, hogy az alany érdeklõdésének függvényében ugyanazt a személyt ábrázoló fényképeket használjuk.

A második sorozat ige- és a tárgyváltozatokat tartalmaz. Az igeváltozatok például egy pohár elmosásától, az öblítésén, szárításán, eltörlésén keresztül az eltevéséig terjedhet. A tárgy váltakozásaiba beletartozhat egy kés, egy pohár, egy tányér vagy egy kancsó elmosása.

A harmadik csomag többnyire fotósorozatokból áll (pl. levélírás, borotválkozás), melyek hosszúsága háromtól tizenöt fényképig is terjedhet.
Az ELA felhasználható mondat- és szövegszintû képességek oktatásában, értékelésében is. A fotósorozat segítségével sokféle mondatprodukciós és mondat megértési feladatot alkalmazhatunk. Pl. a megadott kulcsszavak segítségével mondatalkotás, történet kiegészítés, képelrendezés, mondatismétlés.

Szociális történetek

A Szociális történetek gyûjteménye az egyik leghasznosabb eszközrendszer az autizmus terápiájában, mivel rendkívül rugalmasan alkalmazható a szociális megértés fejlesztésére.

Az autizmus spektrum zavarok esetében minõségi sérülés mutatható ki a szociális interakciók, a kölcsönös kommunikáció, valamint a rugalmas viselkedés területén. Az érintett személyek minden esetben típusos nehézségekkel küzdenek a szociális jelzések megértésében, ezek alapján más emberek szándékainak, gondolatainak, érzéseinek elképzelésében, �olvasásában�, értelmezésében, várható viselkedésük megjósolásában, s az azokhoz való gyors, rugalmas alkalmazkodásban.

A fentiek miatt az autizmussal élõ gyermekek, felnõttek eredményes fejlesztése szempontjából kulcsfontosságú, hogy rendelkezésre álljanak olyan módszerek és eszközök, melyek kifejezetten a szociális helyzetek megértését segítik, valamint a különféle társas helyzeteknek megfelelõ, elfogadható viselkedések tanítását szolgálják.

A sikerrel alkalmazható módszerek közös jellemzõje, hogy olyan egyénre szabott vizuális információhordozók alkalmazását jelentik, melyek érthetõvé és elsajátíthatóvá tesznek bizonyos szociális tartalmakat.

Az Autizmus Alapítvány munkatársai az elmúlt 15 évben számtalan saját fejlesztésû módszerrel, eszközzel járultak hozzá a szükséges eszközrendszer kidolgozásához.
A pedagógusok hamar szembesültek azzal, hogy a tankönyvek szövegei többnyire nem használhatók a célcsoport számára, mivel a legegyszerûbb olvasmányok is feltételezik a szociális megértés és a képzelõerõ jelenlétét, ezért rendszerint tanulónként készültek el a megfelelõ tananyagok. Az így készült szövegek közös jellemzõje a konkrét, tényszerû tartalom, az egyénre szabottság a téma, a használt fogalmak és a szöveg komplexitása szempontjából.
Az autizmussal élõ gyermekek számára készült tananyagok többek között a következõ fontos pedagógiai célok elérését szolgálták: az érdeklõdés és motiváció biztosítása az egyénre szabott témaválasztással, saját élmények feldolgozása, a lényeges információk kiemelésének segítése, szövegértés fejlesztése, szókincsbõvítés.
Sok közülük azzal a céllal készült, hogy a társadalmi együttmûködés íratlan szabályait tanítsuk a gyermekek mindennapi tapasztalatai kapcsán, így ezek már szociális történetek voltak.

A nemzetközi szakirodalomban a �szociális történetek� módszerét elõször Carol Gray foglalta össze és elemezte 1993-ban. Meghatározása szerint a szociális történetek olyan rövid írott szövegek, melyeket szülõk és szakemberek egyaránt készíthetnek szociális megértést kívánó élethelyzetek, illetve kívánatos szociális viselkedések leírása céljából.

A Játék és tanulás menüpont alatt lévõ interaktív �Szociális történetek� alapjai az Autizmus Alapítvány Serdülõházában készültek, elsõsorban jó értelmi és nyelvi képességekkel rendelkezõ autizmussal élõ fiatalok fejlesztése során, s mindazok a tapasztalatok, szempontok érvényesültek kidolgozásukkor, melyek a sok éves gyakorlati munka során összegyûltek.

A történetek különféle szociális helyzeteket ismertetnek, többek között alkalmasak szociális jelzések azonosítására, a kívánatos, helyes viselkedések szabályként való megfogalmazására, az új helyzetekben való megfelelõ viselkedés elõzetes begyakorlására, illetve kudarccal végzõdött helyzetek korrigálására. Használatuk módja sokféle lehet, feldolgozhatók önállóan, kiscsoportos vagy egyéni fejlesztõ foglalkozás keretében, és mint ahogy a jelen esetben, interaktív módon is. Szolgálhatják a szabadidõ hasznos eltöltését, de alkalmasak konfliktushelyzetek, viselkedésproblémák kezelésére, megelõzésére is.

A történetek � bármilyen helyzetet írjanak le, bármilyen szociális készségeket célozzanak meg � úgy íródtak, hogy segítségükre legyenek a gyermekeknek és felnõtteknek a szociális helyzetek pontosabb megértésében.

Babzsákos foglalkozás
Az autizmussal élõ gyermekek számára a csoportos helyzetek nehezen szabályozhatók, túl sok fizikai és szociális ingert tartalmaznak, ami viselkedésproblémákhoz vezethet. A babzsákos foglalkozás egy játékos szociális-kommunikációs fejlesztõ program, melynek szabályai ezeket a csoportos helyzeteket átláthatóvá, kiszámíthatóvá teszik autizmussal élõ tanulók számára is. A programot elsõsorban a szociális adaptív viselkedés, illetve a kommunikáció fejlesztésére alakították ki kollégáink, de más készségek fejlesztésére, gyakorlására is alkalmas.
 
A babzsákos foglalkozás története
A játék története 1989-ben, az Autizmus Kutatócsoport Általános Iskola történetének kezdeti idõszakában kezdõdött. Intézményünk a kommunikáció tanítását a Nyelvi Irodalmi Kommunikációs program keretében kezdte el. A babzsákos játékra kollégáink a program egyik elemeként találtak rá, s kezdték alkalmazni. Ahhoz, hogy az autizmussal élõ tanulók számára is érthetõvé váljon ez a játék, a feladatgyûjteményben leírtakat módosítani kellett. Az évek során fokozatosan alakult ki az a komplex, magas szintû készségeket fejlesztõ játék-együttes, amelyet ma is alkalmazunk. A játékok egy részét pedagógusaink fejlesztették ki azoknak a hiányosságoknak a kompenzálására, amelyeket a játék során tapasztaltak, más részük népszerû gyermekjátékok feldolgozása alapján, illetve felhasználásával készült.
 
A babzsákos foglalkozás helye az autizmussal élõ gyermekek fejlesztésének rendszerében
A babzsákos foglalkozás átmeneti helyet foglal el az egyéni fejlesztés, a frontális tanítási szituáció, illetve a természetes élethelyzetek között. Elsõsorban a különbözõ társas helyzetekben való részvételt alapozza meg. Célja a hiányzó vagy sérült szociális és kommunikációs készségek kialakítása, fejlesztése.
Speciális fejlesztési területek
 
Szociális készségek fejlesztése
1. A csoportban való taníthatóságot megalapozó készségek:
 • a pedagógus segítségének elfogadása
 • testi közelség, kontaktus elviselése
 • csoportos aktivitásban való részvétel szabályainak elsajátítása, a csoportba tartozás megértése a tanuló saját szintjén
 • utánzás tanítása
 • sorra kerülés kivárása
 • várakozás
 • önkontroll, saját viselkedés szabályozása
2. Önmagukról és másokról való tudás
 • személyi adatok
 • saját külsõ és belsõ tulajdonságok
 • annak tudatosítása, mi az, amit egyedül, segítséggel vagy egyáltalán nem tud megcsinálni
 • a gyermek által gyakran végzett, megszokott és rendkívüli tevékenységek
 • kedvelt és elutasított dolgok
 • kellemes és kellemetlen dolgok
 • saját élmény felidézése
 • saját teljesítmény értékelése
 • saját viselkedésre vonatkozó szabályok betartása
 • sztereotip viselkedésre vonatkozó szabályok betartása
 • ismerõs és ismeretlen személy külsõ és nem látható tulajdonságai

3. Kapcsolatteremtés

 • elemi kooperáció felnõttel, gyerekkel
 • iskolán belüli és iskolán kívüli szociális helyzetek viselkedési, udvariassági szabályai
 • elemi érzelmi reakciók felismerése
 • információ és tapasztalatcsere szabályai: témaváltás, kezdeményezés, beszélgetés fenntartása, befejezése
Kommunikációs készségek fejlesztése
 • beszédértés és beszédhasználat
 • nonverbális kommunikáció értése és használata
 • kommunikációs eszközök funkcionális használata
Kognitív készségek fejlesztése
 • szociális kogníció (más személyek érzelmeinek, gondolatainak, viselkedésének megérése)
 • személyes emlékezet
 • tanult szabályok általánosítása
 • figyelem az interakcióban résztvevõ összes személyre
 • közös tárgyra irányított figyelem (joint attention)
 • elvont fogalmak, összefüggések
 • alternatív problémamegoldó stratégiák
 • lényegkiemelés
 • figyelem fókuszálása, terjedelmének és idõtartamának bõvítése

Általános fejlesztési területek
 
Motoros készségek fejlesztése
 • nagymozgások
 • finommozgások
 • testséma tudatosítása

Kognitív készségek fejlesztése

 • érzékelés, észlelés
 • figyelem (fókuszálás, terjedelem bõvítése)
 • emlékezet
 • gondolkodás - képzelet
Akadémikus készségek fejlesztése
 • a tantárgyakban és más programok keretében tanított készségek, ismeretek szinten tartása, általánosítása
 • új ismeretek tanítása
Az egyénre szabott tervezés szempontjai
A program módot ad a csoporton belüli és a tanulócsoportok közötti differenciálásra.
 
Vizuális szervezés
A gyermekek készségeitõl függõen változhat a vizuális segítségadás módja és mértéke, ennek megfelelõen kell kiválasztani az adott gyermek számára megfelelõt. A nem beszélõ, illetve nagyon rosszul artikuláló vagy nagyon keveset beszélõ gyermekek alternatív kommunikációt használnak a foglalkozás során.
 
A részvétel idõtartama
Bizonyos gyermekek nem tudnak részt venni a teljes foglalkozáson. Ennek különbözõ okai lehetnek, például:
 • A gyermek még nem képes a foglalkozás egész ideje alatt figyelni. Ilyenkor külön jelezzük, hogy számára mikor ér véget a foglalkozás. Például egy kartonra rajzoljuk 10 zseton helyét. Ha összegyûlt a kartonon a 10 zseton, véget ér a gyermek számára a foglalkozás.
 • A nem beszélõ, illetve nagyon rosszul artikuláló vagy nagyon keveset beszélõ gyermekek csak azokon a játékokon vesznek részt, melyek nem igényelnek beszédprodukciót, vagy csak nagyon keveset.
A viselkedési szabályok
A játék során gyakran elõfordul, hogy a gyerekek egymást és a játékvezetõt zavaró viselkedést mutatnak. Például zsetonjaikkal játszanak, beleszólnak a játékba stb. Ilyenkor a segítõ felnõtt(ek) feladata megszüntetni a zavaró viselkedést. A viselkedés szabályozására, illetve a viselkedésproblémák megelõzésére nyújthatnak segítséget a személyre szabott emlékeztetõ kártyák.
 
A jutalmazás
A gyermekek a jutalmat vagy azonnal megkapják a helyes feladatmegoldásért, más csoportokban zsetonokat gyûjtenek a helyes válaszokért, és a foglalkozás végén beváltják jutalomra.
A jutalom fajtái: étel, ital (pl. édesség, gyümölcs, szörp), szociális jutalom (pl. taps, simogatás, dicséret, beszélgetés), gyermek által kedvelt tevékenység (számítógépes játék, könyv nézegetése) stb.
Lehetõség szerint törekednünk kell a kézzel fogható jutalmakról a szociális jutalmakra való áttérésre.